Skip to content

Main Content

مدیریت امور دانشجویی


مدیر امور دانشجویی

دکترمحمود فاضلی دینان
مدیر امور دانشجویی
رشته حشره شناسی
دکتری تخصصی (PhD) اکولوژی و کنترل بیولوژیک – دانشیار گروه بیولوژی و مبارزه با ناقلین

آشنایی با مدیریت امور دانشجویی ( نسخه چاپی )

اداره رفاه

وام های دانشجویی

پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

فرم تعهدنامه محضری

کارکنان اداره رفاه

آقای اسماعیل لطفی

سمت: سرپرست اداره امور رفاهی
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۷۳ - ۰۱۱

خانم شورا کوچکی

سمت: کارشناس خدمات رفاهی
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۷۳ - ۰۱۱

خانم فاطمه جعفری تویه

سمت: کارشناس خدمات رفاهی
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۷۳ - ۰۱۱

خانم مریم مظفری

سمت: کارشناس خدمات رفاهی
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۷۳ - ۰۱۱

آقای محمود غلامی

سمت: کارشناس خدمات رفاهی
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۷۳ - ۰۱۱

اداره تغذیه

سلف سرویس های دانشجویی

سیستم رزرو غذا

توزیع غذا

کارکنان اداره تغذیه

آقای محمد رجبی

سمت: رئیس اداره تغذیه
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۹۰ - ۰۱۱

آقای سید محمد حسینی

سمت: متصدی امور دفتری سلف زیتون
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۸۹ - ۰۱۱

آقای حمید حبیبی

سمت: اپراتور تغذیه سلف زیتون
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۸۹ - ۰۱۱

آقای مهدی غلامعلی زاده

سمت: اپراتور تغذیه سلف زیتون
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۸۹ - ۰۱۱

خانم سولماز کیمرام

سمت: کارشناس تغذیه
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۸۹ - ۰۱۱

آقای عباس افتخاری

سمت: اپراتور تغذیه سلف دانشکده پرستاری
شماره تماس: ۳۳۳۷۲۲۱۷ - ۰۱۱

مرجان دلاوری

سمت: کارشناس تغذیه
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۶۸۹ - ۰۱۱

اداره امور خوابگاه ها

شرح حال اداره امور خوابگاهها


تامین رفاه و آسایش دانشجویان در خوابگاه به اداره امور خوابگاه ها محول شده است. خوابگاه محیطی است که دانشجوی غیر بومی دانشگاه ضمن پرداختن به آموزش، در آنجا زندگی می کند و در واقع بخش مهمي از زندگي دانشجوي غير بومي در خوابگاه مي گذرد. به دليل اهميتي که دوران دانشجويي دارد و به لحاظ تاثيري که محيط بر ...

مقررات اسکان

امکانات رفاهی

دستورالعمل اجاره بهای خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکی

آدرس خوابگاه های دانشجویی

فرم تعهدنامه محضری

خیرین

کارکنان اداره امور خوابگاه ها

خانم معصومه باروتچیان

سمت: رئیس اداره امور خوابگاهها
شماره تماس: ۳۳۵۴۲۴۷۴ - ۰۱۱

خانم عادله عابدی

سمت: کارشناس اداره امور خوابگاهها
شماره تماس: ۳۳۰۴۴۰۴۵ -۰۱۱
۳۳۵۴۲۴۷۴ -۰۱۱

خانم فاطمه یزدانی

سمت: کارشناس مسئول اداره امور خوابگاهها
شماره تماس: ۳۳۵۴۲۴۷۴ -۰۱۱

آقای رامین فلاح

سمت: متصدی امور دفتری خوابگاهها
شماره تماس:۳۳۵۴۲۴۷۴ - ۰۱۱