Skip to content

به روز رسانی چند آیین نامه و شیوه نامه در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

در حوزه های اسکان، تغذیه، شورای صنفی، تربیت بدنی، شورای انضباطی و جشنواره دانشجوی نمونه صورت گرفت
به روز رسانی چند آیین نامه و شیوه نامه در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

به منظور ایجاد وحدت رویه و نظام‌مند کردن فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، چند آیین نامه‌ ، دستورالعمل‌ و شیوه نامه‌ها در حوزه های اسکان، تغذیه، شورای انضباطی، جشنواره دانشجوی نمونه، طرح تحول فعالیتهای ورزشی در دانشگاههای علوم پزشکی جهت اطلاع و بهره مندی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ذیل قابل دسترس است.