Skip to content

گزارش تصویری/بدرقه کاروان دانشجویی عتبات عالیات دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کاروان دانشجویی عتبات عالیات دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور مدیر فرهنگی و جمعی از همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی بدرقه شدند. تعداد ۱۳ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل به این سفر معنوی اعزام گردیدند