معاونت دانشجویی و فرهنگی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
معرفي پرسنل

اداره توسعه فعاليت هاي قرآني معاونت فرهنگي و دانشجويي

رديف

نام    نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

عكس

1

خانم فاطمه خسروي

رئيس اداره توسعه فعاليت هاي قرآني

33543665


 

 

2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
آقاي سيد مهدي پيشنمازي

كارشناس فرهنگي

33543665